ഒരു വർഷത്തെ വാറന്റിയോടും ഫ്രീ സർവ്വീസോട്‌ കൂടി കേരളത്തിലെവിടെയും പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച്‌ നൽകുന്നു.

I-Fix Security Systems,കോന്നി

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ:ഹാഷിം-9744232448

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *