മുടികൊഴിച്ചിലിനും വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദനയ്ക്കും പരിഹാരമായി 400 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഔഷധകൂട്ടുമായി പെരുമന ഹെർബൽസിന്റെ ബ്രഹ്മി കേശലേപ്‌ ഹെയർ ഓയിൽ.

അടൂർ:മുടികൊഴിച്ചിലിനും മൈഗ്രേയ്നും ശാശ്വത പരിഹാരവുമായി അടൂർ പെരുമന ഹെർബൽസ്‌ രംഗത്ത്‌.ഏകദേശം 400 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഔഷധകൂട്ട്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ആയുർവ്വേദ ഉൽത്പന്നത്തിന്റെ ഉപയോഗത്താൽ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദനയും മുടികൊഴിച്ചിലും ഭേദമായവർ അനവധിയാണു. തികച്ചും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ 100%’പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചാണു പെരുമന ഹെർബൽസ്‌ “ബ്രഹ്മി കേശലേപ്‌” ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്‌.തലമുറകളായി കൈമാറി വന്ന താളിയോലകളിൽ രേഖപെടുത്തിയിരുക്കുന്ന വിധിപ്രകാരമാണു ഈ ഔഷധം ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നത്‌.ബ്രഹ്മി,കറ്റാർവ്വാഴ,രക്ത്തചന്ദനം തുടങ്ങി 18 ഇനം ആയുർവ്വേദ […]